DASAR PRIVASI DATA PERIBADI

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (yang akan dirujuk sebagai “PDPA” selepas ini), yang mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam urus niaga komersial, terpakai kepada “CryoCord Group of Companies”, termasuk CryoCord dan anak syarikatnya, syarikat berkaitan, dan syarikat bersekutu

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyingkapan Data Peribadi anda. Pemprosesan Data Peribadi anda juga tertakluk kepada undang-undang yang terpakai. Data Peribadi yang anda berikan kepada kami sekarang atau dari semasa ke semasa atau telah diberikan kepada kami sebelum ini akan digunakan dan diproses, dan terus digunakan dan diproses oleh kami, mengikut Dasar Privasi ini (seperti yang dipinda, diubahsuai atau dirujuk dari semasa ke semasa selaras dengan undang-undang). Kami boleh meminda, mengubahsuai atau menyemak semula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami mengubahsuai Dasar Privasi, kami akan memaparkan perubahan tersebut di laman web kami atau menghantar salinan Dasar Privasi yang dipinda kepada anda melalui pos atau e-mel, mengikut cara penerimaan pemberitahuan dari kami jika perlu.

Dalam Dasar Privasi ini, “Personal Data” bermaksud maklumat apa-apa dalam kawalan atau milik kami yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda (atau mana-mana individu lain) sehingga anda (atau individu tersebut) dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut atau dari maklumat lain dalam kawalan kami. “Products/Services” bermaksud perkhidmatan yang disediakan oleh CryoCord Group of Companies.

“Storage Agreement” bermaksud perjanjian yang dibuat antara pembekal perkhidmatan “CryoCord Group of Companies” dan klien.

“We”, “us” atau “our” bermaksud CryoCord Group of Companies.

1. Data Peribadi

1.1 Apa yang kami kumpulkan dari anda

  Data Peribadi yang kami kumpulkan tentang anda termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut:

 1. butiran peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, umur, jantina, kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, sejarah kesihatan atau perubatan, butiran dan maklumat lain dan butiran lain yang telah diberikan oleh anda di bawah atau menurut Storage Agreements berkaitan dengan Products/Services yang dijalankan atau disediakan oleh CryoCord
 2. maklumat berkaitan dengan Products/Services yang mungkin anda telah beli dari kami atau telah mendaftar minat anda dengan kami untuk pembelian, maklumat, kemas kini, pertanyaan, dan lain-lain
 3. status dan rekod transaksi bil dan pembayaran
 4. maklumat lain yang dikumpulkan oleh kami, atau yang anda berikan kepada kami, dari semasa ke semasa, berkaitan dengan sebarang perkhidmatan, transaksi, pertandingan, tinjauan, promosi, soal selidik atau komunikasi dengan kami
 5. Terdapat maklumat yang diminta oleh kami yang wajib anda berikan dan bersetuju dengan pemprosesan maklumat wajib tersebut oleh kami, jika tidak, kami tidak akan dapat menyediakan Produk / Perkhidmatan yang berkaitan atau maklumat dan kemas kini berkenaan dengan Products/Services.

1.2 Bila dan bagaimana kami mengumpul Data Peribadi anda?

 1. apabila anda mendaftar untuk membeli / mendaftar Products/Services atau mendaftar minat anda dengan kami untuk membeli / mendaftar Products atau untuk mendapatkan maklumat dan kemas kini mengenai Products/Services
 2. apabila anda melawat laman web atau laman rangkaian sosial kami
 3. apabila anda menyertai pertandingan atau menjawab tinjauan, promosi atau soal selidik
 4. iv. berdasarkan apa-apa transaksi atau pertanyaan atau komunikasi yang dibuat dengan atau kepada kami

1.3 Bagaimana Kami Menggunakan Data Peribadi Anda ?

  Kami boleh mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi daripada anda untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:-

 1. berkomunikasi dengan anda
 2. memproses permohonan, pertanyaan atau permintaan anda
 3. untuk menyediakan Products/Services yang berkaitan dengan Products/Services atau barangan dan perkhidmatan lain yang anda minta
 4. untuk tujuan pentadbiran, termasuk bil, pembayaran dan penagihan hutang
 5. untuk menjawab pertanyaan anda
 6. untuk melakukan penyelidikan dan analisis statistik
 7. untuk membantu kami memantau dan meningkatkan perkhidmatan kami
 8. untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, prosiding atau pertanyaan dari pihak berkuasa kawal selia, dan agensi penguatkuasa
 9. sebarang tujuan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai
 10. untuk memasarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan atau mungkin ditawarkan oleh kami dari semasa ke semasa
 11. untuk menyediakan anda dengan maklumat dan kemas kini mengenai Products/Services

1.4 Data Peribadi Sensitif

 1. Kami tidak mengumpul Data Peribadi Sensitif daripada anda kecuali diperlukan oleh undang-undang yang terpakai. Jika anda tidak mahu Data Peribadi Sensitif anda dikumpulkan oleh kami, sila jangan mengemukakannya.
 2. "Data Peribadi Sensitif" bermaksud mana-mana data peribadi yang terdiri daripada maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, perbuatan atau didakwa melakukan suatu kesalahan atau mana-mana data peribadi yang ditetapkan di bawah undang-undang sebagai data peribadi sensitif.
 3. Jika anda memilih untuk mengemukakan Data Peribadi Sensitif anda kepada kami, data tersebut akan dianggap sebagai dan akan diperlakukan oleh kami sebagai Maklumat Peribadi yang akan tertakluk kepada terma dan skop Dasar Privasi ini termasuk pemprosesan, penggunaan dan penyingkapannya.

2. Penyingkapan Data Peribadi Anda

  Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan Produk / Perkhidmatan kami dan pengurusan dan / atau pengoperasian yang sama, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga berikut:

 1. syarikat dalam Kumpulan Syarikat CryoCord
 2. pembekal perkhidmatan pihak ketiga, makmal perubatan, hospital
 3. mana-mana badan kerajaan atau kawal selia
 4. agensi penagihan hutang
 5. agensi pelaporan kredit atau pembekal kredit
 6. saluran pembayaran, termasuk tanpa had, institusi kewangan untuk tujuan menyimpan rekod kewangan, menilai atau mengesahkan kredit dan memudahkan pembayaran yang tertunggak kepada kami
 7. pihak berkuasa kawal selia dan agensi penguatkuasa
 8. mana-mana mahkamah undang-undang atau mana-mana pihak yang berkaitan dalam apa-apa tuntutan atau prosiding undang-undang
 9. kontraktor, pembekal perkhidmatan, penasihat, pemeriksa, dan penasihat kami pada dasar perlu diketahui
 10. mana-mana penerima, penerima pindah atau pembeli yang sebenar atau berpotensi bagi mana-mana Syarikat Kumpulan CryoCord atau perniagaan, atau berkaitan dengan apa-apa latihan korporat

3. Tanggungjawab Anda Untuk Mengakses atau Mengemas Kini Data Peribadi Anda

3.1

  Anda bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat yang tepat dan lengkap tentang diri anda dan mana-mana individu lain yang maklumat peribadi mereka anda berikan kepada kami (contohnya, pasangan anda, anak-anak, saudara mara atau pihak ketiga), dan sebagai sedemikian, apabila maklumat tersebut menjadi tidak tepat atau usang anda harus betulkan atau mengemas kini maklumat tersebut dengan menghubungi kami atau mengemukakan maklumat baru. Jika anda perlu menyediakan kami dengan data peribadi / maklumat yang berkaitan dengan pihak ketiga (contohnya mengenai pasangan atau anak-anak anda atau di mana anda adalah orang yang ditetapkan bertanggungjawab (daripada sebuah organisasi atau syarikat) untuk berurusan dengan kami, jika anda memperoleh dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan / atau produk yang mereka akan gunakan), anda mengesahkan bahawa anda telah (i) memperoleh persetujuan mereka atau diberi hak untuk memberikan maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk kami gunakan mengikut keperluan, dan (ii) memaklumkan kepada mereka untuk membaca Kenyataan Privasi ini di laman web kami di www.cryocord.com.my

3.2

  Sila beritahu kami secara bertulis ke alamat yang dinyatakan dalam seksyen 5 di bawah. Jika tiada pemberitahuan bertulis daripada anda, kami akan menganggap bahawa anda bersetuju dengan pemprosesan, penggunaan dan penyebaran Data Peribadi anda mengikut cara, sejauh dan dalam skop Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda seperti di atas, kami mungkin tidak dapat menyediakan anda Produk atau barang dan perkhidmatan lain yang anda minta.

4. Butiran Hubungan Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkenaan dengan Dasar Privasi ini, sila hubungi kami di talian hotline CryoCord 24 jam atau lawati kami semasa waktu pejabat (antara 8:00 pagi hingga 5:00 petang) di alamat hubungan berikut:

Jawatan: Sales Operation Manager
Nombor Telefon: +6 03 8689 8888
Hotline: 1800 88 3300
Nombor Faks: +6 03 8689 8866
E-mel: [email protected]
Alamat: CryoCord Sdn Bhd, Suite 1-1, Tingkat 1, Pusat Bio-X, Persiaran Cyberpoint Selatan, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia

Sila ambil perhatian bahawa penjelasan ringkas yang diberikan dalam Dasar Privasi ini adalah untuk keselesaan anda sahaja dan tidak mengikat secara undang-undang.

DASAR ADUAN

Penyerahan semua aduan yang sah melalui laman web akan disemak dan diproses dengan teliti oleh pasukan kami mengikut dasar-dasar yang telah ditetapkan dan akan ditangani dalam tempoh 2 hari berkerja. Sekiranya terdapat perkara yang memerlukan perhatian segera, sila hubungi talian hotline kami untuk bantuan segera.

DASAR ADUAN

Penyerahan semua aduan yang sah melalui laman web akan disemak dan diproses dengan teliti oleh pasukan kami mengikut dasar-dasar yang telah ditetapkan dan akan ditangani dalam tempoh 2 hari berkerja. Sekiranya terdapat perkara yang memerlukan perhatian segera, sila hubungi talian hotline kami untuk bantuan segera.